Om Grön kyrka

Människan är skapad till Guds avbild och är därför en del av skapelsen. Vi bär ett unikt ansvar för skapelsen, där vi får vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. När vi ser att skapelsen missbrukas, exploateras och förstörs kan inte kyrkan vara passiv. Vi behöver gå med och gå före i omställningen till en hållbar värld där vi värnar skapelsen och därigenom också våra medmänniskor. Tillsammans kan vi få tala hopp in i världen, hopp om att en annan värld är möjlig.

I Equmeniakyrkans Policy för fred och omställning till en hållbar värld konkretiseras vårt uppdrag inom området miljö och klimat.

Equmeniakyrkan vill verka för:

  • Social och ekonomisk utveckling inom planetens säkra gränser
  • Främja återanvändning och miljömedveten livsstil samt välja miljömässigt bästa alternativ för varor, tjänster, resor och verksamhet
  • En snabb utfasning av fossila bränslen samt utbyggnad av förnyelsebara energikällor

Det här är komplexa frågor där det är svårt att hitta en rätt väg. Därför behöver vi varandra. Vi behöver få mötas – för att få inspirera och inspireras. Vi tror att vi tillsammans blir både visare och modigare. Därför finns nätverket Grön kyrka.

Grön kyrka är ett nätverk för kyrkor och församlingar över hela Sverige där församlingar får knyta kontakter med andra Gröna kyrkor. Dessa kan sedan mötas i regelbundna nätverksträffar där de får inspirera varandra, får inspiration utifrån av inkallad talare och inspiration uppifrån när de firar gudstjänst tillsammans.

Tack vare ett stöd från Svenska Missionsrådet har Equmeniakyrkan fått möjlighet att ta ett större grepp kring arbetet med Agenda2030, FN:s globala utvecklingsmål. De globala utvecklingsmålen antas av FN och utgör målet för arbetet med en bättre värld för den närmaste framtiden.

Mål 13 är Bekämpa klimatförändringar, mål 7 är Hållbar energi till alla, mål 11 är Hållbara städer och samhällen och mål 12 är Hållbar konsumtion. De här målen tror vi att Grön kyrka kan bidra till att nå.

Utöver mål 13 arbetar Equmeniakyrkan även med mål 5 Jämställdhet och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen. Läs mer om Agenda2030.

Ekumenik

Grön kyrka har delvis uppstått ur samtal inom Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för klimat och miljö och ambitionen är att Grön kyrka ska bli ett brett ekumeniskt nätverk. Därför behöver du anmäla din samfundstillhörighet när du anmäler dig.

Alla samfund som är medlemmar i SKR är fria att ansluta sig. Arbetsgruppen är överens om att alla samfund och kyrkor har olika vägar framåt och behöver få arbeta med Grön kyrka efter sina egna förutsättningar. Men samfunden kan ändå enas om de större frågorna, att människan och därmed kyrkan har ett ansvar som förvaltare av skapelsen, att vi på många sätt har misslyckats i vår uppgift och att kyrkorna behöver särskåda sig själva och finnas med som en tydlig röst i samhället. Vi tror att kyrkan har en särskild röst och ansvar i frågor som rör klimat och hållbarhet.

Equmeniakyrkan är det enda samfundet i Sverige som har anslutit sig till Grön kyrka på nationell nivå just nu men alla är välkomna. Därför behöver du anmäla din samfundstillhörighet när du anmäler ditt intresse. Om du vill att ditt samfund ska ställa sig bakom Grön kyrka på nationell nivå kan du kontakta de som jobbar nationellt i ditt samfund. De kan sedan vända sig till projektledare Henric Götefelt (henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se) eller till ansvarig hos Sveriges Kristna Råd: Jakob Evertsson (jakob.evertsson@equmeniakyrkan.se).

Alla behövs i arbetet för att bygga en hållbar värld.

Har du fler frågor om Grön Kyrka eller Equmeniakyrkans övriga arbete med Agenda2030?

Henric Götefelt, projektledare, henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se