Om Grön kyrka

Människan är skapad till Guds avbild och är därför en del av skapelsen. Vi bär ett unikt ansvar för skapelsen, där vi får vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. När vi ser att skapelsen missbrukas, exploateras och förstörs kan inte kyrkan vara passiv. Vi behöver gå med och gå före i omställningen till en hållbar värld där vi värnar skapelsen och därigenom också våra medmänniskor. Tillsammans kan vi få tala hopp in i världen, hopp om att en annan värld är möjlig.

Det här är komplexa frågor där det är svårt att hitta en rätt väg. Därför behöver vi varandra. Vi behöver få mötas – för att få inspirera och inspireras. Vi tror att vi tillsammans blir både visare och modigare. Därför finns nätverket Grön kyrka.

Grön kyrka i Sverige började som en idé i Sveriges kristna råds arbetsgrupp för miljö och klimat. Där sitter representanter från alla kyrkosamfund i Sverige och det är också den arbetsgruppen som har ett övergripande ansvar för Grön kyrkas idé. Läs mer om SKR:s arbete med klimat och miljö här.

Tack vare ett stöd från Svenska Missionsrådet har Equmeniakyrkan fått möjlighet att ta ett större grepp kring arbetet med Agenda2030, FN:s globala utvecklingsmål. De globala utvecklingsmålen antas av FN och utgör målet för arbetet med en bättre värld för den närmaste framtiden. Mål 13 är Bekämpa klimatförändringar, mål 7 är Hållbar energi till alla, mål 11 är Hållbara städer och samhällen och mål 12 är Hållbar konsumtion. De här målen tror vi att Grön kyrka kan bidra till att nå. Det är också tack vare det här stödet som Equmeniakyrkan kan ha arbetet med Grön kyrka.

Grön kyrka är ett nätverk för alla kyrkor och församlingar i hela Sverige som vill ta några steg till mot en hållbar värld. När en församling blir en Grön kyrka får den knyta kontakter med andra Gröna kyrkor. Dessa kan sedan mötas i regelbundna nätverksträffar där de får inspirera varandra, får inspiration utifrån av inkallad talare och inspiration uppifrån när de firar gudstjänst tillsammans. I Grön kyrka får vi dela utmaningar, planer och hopp för en hållbar värld.

Grön kyrka är också under ständig förändring och tillväxt. Om du känner att ett särskilt tema missas eller att du skulle vilja ha mer samtal kring en särskild fråga är du varmt välkommen att höra av dig till projektledare Henric Götefelt. Vi bygger Grön kyrka tillsammans.

I Equmeniakyrkans Policy för fred och omställning till en hållbar värld konkretiseras Equmeniakyrkans uppdrag inom området miljö och klimat.

Equmeniakyrkan vill verka för:

  • Social och ekonomisk utveckling inom planetens säkra gränser
  • Främja återanvändning och miljömedveten livsstil samt välja miljömässigt bästa alternativ för varor, tjänster, resor och verksamhet
  • En snabb utfasning av fossila bränslen samt utbyggnad av förnyelsebara energikällor

Utöver mål 13 arbetar Equmeniakyrkan även med mål 5 Jämställdhet och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.  Du kan läsa mer om Agenda2030 på här på globala målens hemsida och mer om Equmeniakyrkans arbete med Agenda2030 här på Equmeniakyrkans hemsida.

Har du fler frågor om Grön Kyrka eller Equmeniakyrkans övriga arbete med Agenda2030 kan du mejla projektledare Henric Götefelt på henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se.